Şahsy durmuşyňyz biziň üçin möhümdir.JWT syýasaty, https://www.jwtrubber.com we biziň eýeçiligimizdäki we işleýän beýleki saýtlarymyzdan sizden toplap biljek maglumatlarymyz barada gizlinligiňize hormat goýmakdyr.

Diňe size maglumat bermek üçin hakykatdanam zerur bolanda şahsy maglumatlary soraýarys.Bilimiňiz we razyçylygyňyz bilen adalatly we kanuny ýollar bilen ýygnaýarys.Şeýle hem, näme üçin ýygnaýandygymyzy we nähili ulanyljakdygyny size habar berýäris.

Collectedygnalan maglumatlary diňe talap edilýän hyzmatyňyz bilen üpjün etmek üçin saklaýarys.Haýsy maglumatlary saklaýarys, ýitgileriň we ogurlygyň öňüni almak, şeýle hem birugsat girmek, aýan etmek, göçürmek, ulanmak ýa-da üýtgetmek üçin täjirçilik taýdan kabul ederlikli serişdelerde gorarys.

Kanunda talap edilýänlerden başga ýagdaýlarda şahsyýeti anyklaýan maglumatlary köpçülige ýa-da üçünji taraplar bilen paýlaşmaýarys.

Sahypamyz, biz tarapyndan dolandyrylmaýan daşarky sahypalara baglanyp biler.Bu sahypalaryň mazmunyna we amallaryna gözegçilik edip bilmeýändigimizi we degişli gizlinlik syýasatlary üçin jogapkärçiligi ýa-da jogapkärçiligi kabul edip bilmejekdigimize üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Käbir isleýän hyzmatlaryňyzy size hödürläp bilmejekdigimize düşünip, şahsy maglumatlaryňyz baradaky haýyşymyzy ret edip bilersiňiz.

Sahypamyzy dowamly ulanmagyňyz, gizlinlik we şahsy maglumatlar baradaky amallarymyzy kabul etmek hökmünde kabul ediler.Ulanyjy maglumatlaryny we şahsy maglumatlary nähili ulanýandygymyz barada soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Bu syýasat 2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan güýje girýär.

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň