Lazer çyzgysy

Lazer bilen örtmek, ýokarky gatlagyň belli ýerlerinden boýagy saýlap eretmek we aýyrmak üçin ulanylýar.Boýag aýrylansoň, yzky yşyklandyryş şol ýerdäki klawiaturany yşyklandyrar.

Silikon kauçuk klawiaturalaryň köplenç yşyklandyryşyň täsirini ýokarlandyrmak üçin lazer bilen işleýändigini bellemek möhümdir. Silikon rezin klawiaturanyň arka yşyklandyrylyşy bar bolsa, lazer bilen işlemek diňe işleýär.Yzky yşyklandyryş bolmasa, lazer bilen örtülen meýdan ýa-da ýerler yşyklandyrylmaz.Yzky yşyklandyryjy silikon kauçuk klawiaturalaryň hemmesi lazer bilen örtülenok, ýöne lazer bilen örtülen silikon kauçuk klawiaturalaryň hemmesi ýa-da köpüsi arka yşyklandyryş aýratynlygydyr.

Üstünlikleri

Suratlary we inçe setirleri arassalaň

Efficiencyokary netijelilik

Daşky gurşaw üçin arassa

Colorokary reňkli aragatnaşyk

Ikinji reňklemegiň zerurlygy ýok

Securityokary howpsuzlyk we ygtybarlylyk

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň