Blog

 • Silikon önümleri näme üçin beýle meşhur?Munuň artykmaçlygy näme?

  Silikon önümleri näme üçin beýle meşhur?Munuň artykmaçlygy näme?

  1 、 Temperatura garşylygy: Silikonyň ulanylýan temperatura diapazony 40-230 gradus, mikrotolkunly peçlerde we peçlerde ulanylyp bilner, şonuň üçin käbir öndürijiler günortanlyk gutulara we käselere silikon ýasarlar.2, arassalamak aňsat: kremniden ýasalan silikon önümleri ...
  Koprak oka
 • Silikon önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde galyndy çykaryjy serişdäni goşmagyň roly!

  Silikon önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde galyndy çykaryjy serişdäni goşmagyň roly!

  Silikon önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek prosesinde dürli dürli meseleler bar, silikon önümlerinden başga-da ýaramaz faktorlardan başga-da, ýelmeýän galyndy ýagdaýy önümçiligiň netijeliligine we esasy meseleleriň hiline esasy täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Silikonyň gatylygy bilen silikonyň düzümi arasynda baglanyşyk barmy?

  Silikonyň gatylygy bilen silikonyň düzümi arasynda baglanyşyk barmy?

  Gatylyk silikonyň hiliniň möhüm görkezijilerinden biridir.Umuman aýdanyňda, rezin düzümi näçe ýokary bolsa, gatylygy şonça pes bolar.Silikonyň gatylygy esasan kenaryň gatylygy standartyna esaslanýar we synagçy Şoryň gatylygy testini hem ulanýar ...
  Koprak oka
 • Suwuk silikonyň artykmaçlyklary

  Suwuk silikonyň artykmaçlyklary

  Suwuk silikon önümleri daşky gurşawy goramagyň bir görnüşi, pes uglerod we ýaşyl önümler, çig mal hökmünde silikon bilen gaýtadan işlenýär we galypdyr.Esasy gaýtadan işlemegiň usullary sanjym galyplary, ekstruziýa galyplary we galyplarydyr.Silikonyň ýerine çalşyp bolmajak ýokary derejesi bar ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk önümleriň ekrany çap edilmegini biliň

  Silikon kauçuk önümleriň ekrany çap edilmegini biliň

  Silikon önümlerini gaýtadan işleýän pudakda ekrany çap etmek prosesi köpden bäri birleşdirilipdi, indi silikon kauçuk önümler pudagynda elmydama prosesiň ajaýyp görnüşini ulanar, soňra ekranda çap etmek prosesi 50% -den gowrak bolar.Ilki o ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk gazetleriň nirede ulanylyp bilinjekdigini bilýärsiňizmi?

  Silikon kauçuk gazetleriň nirede ulanylyp bilinjekdigini bilýärsiňizmi?

  1 、 Öý gaplary Öý hojalygy gazetleri, adaty zerur ýerler, stol ýassygy ýaly gündelik zerur gazetler hökmünde toparlara bölünip bilner, silikon materialyny ulanmagyň esasy sebäbi iş stolunyň zaýalanmagynyň öňüni almakdyr, güýçli adsorbsion häsiýetler küýzeleriň we gaplaryň öňüni alyp biler ...
  Koprak oka
 • Silikon aýak ýassygynyň ulanylyşy

  Silikon aýak ýassygynyň ulanylyşy

  Häzirki wagtda ekologiýa taýdan arassa täze materiallar ýaşyl ykdysadyýeti ösdürmek üçin möhüm pudaklardan biridir.Olar diňe bir köp amaly meseleler bilen üpjün etmän, durmuşymyzdaky köp oňaýsyzlyklary hem çözýärler.Täze materiallaryň arasynda silikon önümi ...
  Koprak oka
 • Silikon önümleri, geljekde üýtgeşmeleriň uzakdan dolandyryş klawiaturalary

  Silikon önümleri, geljekde üýtgeşmeleriň uzakdan dolandyryş klawiaturalary

  Klawiatura durmuşda hemmeler üçin tanyş, geçen asyrdan başlap dürli tehnologiýa açarlarynda ýuwaş-ýuwaşdan ösen, birnäçe ýyl ozal öýjükli telefon açarlary, köp üýtgeşikliklerden soň, durmuş üýtgemeleriniň ösmegi bilen, indi durmuş enjamlaryndan, senagatdan çykýar uzakdaky kontro ...
  Koprak oka
 • Silikon önümleriniň garyşmagynyň ähli prosesine düşünmäge mümkinçilik beriň

  Silikon önümleriniň garyşmagynyň ähli prosesine düşünmäge mümkinçilik beriň

  Silikon önümleri biziň bazarymyzda eýýäm gündelik zerurlyklara, senagat üpjünçiligine we ş.m. öwrüldi.Köp dostlar diňe bir önümi öndürmek ýa-da reňk ýasamak bilen çäklenmän, silikon önümleriniň gelip çykyşyna uly şübhelenýärler.Şeýle-de bolsa, dürli şekillendiriş prosesi ...
  Koprak oka
 • Silikon önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde goýberiji serişdäni goşmagyň roly

  Silikon önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde goýberiji serişdäni goşmagyň roly

  Silikon önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde dürli meseleler bar.Erbet faktorlardan başga-da, silikon önümleriniň ýelmeşmegi esasan önümçiligiň netijeliligine we hiline täsir edýän esasy mesele.Esasy sebäplerini düşündirdim we ...
  Koprak oka
 • Möhür halkasynyň materialyny nädip saýlamaly?

  Möhür halkasynyň materialyny nädip saýlamaly?

  Silikon materiallary ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen dürli pudaklarda meşhurlyk gazandy we möhürleýji halka şolaryň biridir.Häzirki wagtda köp sanly elektron önümlerinde we gündelik zerur zatlarda, möhürlemek isleseňiz, bu ýerden çykyp bilmersiňiz ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk önümleriň dürli gatylygynyň täsiri nähili?

  Silikon kauçuk önümleriň dürli gatylygynyň täsiri nähili?

  Ekstruziýa güýjüniň üýtgemegi, pes gatylyk önümleri kem-kemden güýji azaldar, ýokary gatylyk ýokarlanar we 5-10 dereje tapawudy dürli ekstruziýa üýtgemeleri bolar.Göz ýaşardyjy garşylygyň üýtgemegi, önüm çaýynyň gatylygy şonça ýokary ...
  Koprak oka
 • Dürli silikon kauçuk önümleriň gatylygynda nähili tapawutlar bar?

  Dürli silikon kauçuk önümleriň gatylygynda nähili tapawutlar bar?

  Silikon kauçuk önümleriň dürli gatylygyny saýlamak üçin dürli meýdanlaryň ulanylyşyna görä, iň pes gatylygy 10 dereje, ýörite silikon kauçuk önümleri takmynan 280 dereje bolup biler!Köplenç ulanylýan silikon önümleri 30 dereje bilen 70 d aralygynda ...
  Koprak oka
 • Silikon goraýjy, gaýtadan işlemegiň standartlary we talaplary

  Silikon goraýjy, gaýtadan işlemegiň standartlary we talaplary

  Silikon kauçuk goraýjy ýeňleriň giňden ýaýramagy bilen, silikon kauçuk gorag ýeň sargytlary barha köp talap edýär, köp müşderi belli bir standart we usulsyz adaty silikon önümlerini dostlaýar, prosese laýyklykda yzygiderli kesgitlenmeýär, ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk düwmäniň roly näme, ony nirede ulanyp bolar!

  Silikon kauçuk düwmäniň roly näme, ony nirede ulanyp bolar!

  Düwme elektron önümleriniň aýrylmaz garnituralarynyň biridir, 80-nji ýyllaryň başynda elektron böleklerinde ulanylýar, dolandyryş zynjyryny birikdirmek ýa-da aýyrmak üçin silikon düwmesi ulanylýar, elektrik toguna gözegçilik gaty az, başaryp biler. ..
  Koprak oka
 • Burlary aýyrmak hakda bilmeli zadyňyz

  Burlary aýyrmak hakda bilmeli zadyňyz

  Önüm önümçiligi Burrs aýyrmak prosesi bilen gelýär we daşky görnüşi barlamak prosesi, ýöne bazardaky silikon önümleriniň beýle ajaýyp göz öňüne getirişiňiz ýaly däldigini görüp bilersiňiz, ýöne ýetmek üçin köp amallar arkaly gabyklary aýyrmak iň uly tr. ..
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk gazyk hakda bilmeli käbir zatlaryňyz

  Silikon kauçuk gazyk hakda bilmeli käbir zatlaryňyz

  Silikon kauçuk gazyk hakda bilmeli käbir zatlaryňyz, skidka garşy gap, köp pudaklarda we durmuşda ünsden düşürip bolmajak kömekçi guraldyr.Silikon gapjygy diňe bir durmuşda biziň üçin köp amaly meseleleri çözmek bilen çäklenmän, eýsem-de bolsa, ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk materiallary lukmançylyk pudagyna ornaşdyrmagyň artykmaçlyklary

  Silikon kauçuk materiallary lukmançylyk pudagyna ornaşdyrmagyň artykmaçlyklary

  Gadymy lukmançylyk ugurlaryndan meşhur bolmaly, sebäbi fiziki taýdan bejergini öz içine alýar, häzirki wagtda önümçilik standartlarynyň köp önümi, dürli enjamlaryň maddy talaplary saýlanýar, silikon materialy hem üýtgeşik däl, şonuň üçin silikon materialy ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk we suwuk silikon kauçuk bilen nädip tapawutlandyrmaly?

  Silikon kauçuk we suwuk silikon kauçuk bilen nädip tapawutlandyrmaly?

  Silikon kauçuk we suwuk silikon kauçuk bilen nädip tapawutlandyrmaly?silikon kauçuk önümleriniň köp görnüşini görmeli.Daş görnüşi we reňkinden başga-da gatylygy we dartyş çeýeligi boýunça tapawutlar hem bar.Iň esasy zat tha ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli silikon materialyň aýratynlyklaryny we tapawudyny bilýärsiňizmi?

  Iýmit derejeli silikon materialyň aýratynlyklaryny we tapawudyny bilýärsiňizmi?

  Irki döwürde dürli ugurlardaky köp material silikon, rezin we plastmassa ýelim we HTV ýeliminde saýlandy we daşky gurşawy goramak we howpsuzlyk derejesiniň talaplaryna ýetmek üçin ýokary hilli silikon möhürleýji rin saýlamaly ...
  Koprak oka
 • P + R klawiaturalary näme?

  P + R klawiaturalary näme?

  P + R klawiaturalary näme?P + R klawiaturalary köp elektron klawiaturalardan biridir.Bu plastmassa we silikon düwmeleriniň utgaşmasy.P plastmassa, R rezin üçin.P + R klawiaturalary adatça bank paroly klawiaturalarynda, açardaky sözlükde, planşetlerde, JWT rezin ...
  Koprak oka
 • Silikon önümleri üçin reňk gabat gelýän işi nädip etmeli?Bu nähili proses?

  Silikon önümleri üçin reňk gabat gelýän işi nädip etmeli?Bu nähili proses?

  Silikon önümleriniň has ýokary öndürijilik aýratynlyklaryndan başga-da, önümlerini has bäsdeşlik edip bilýän reňkleriň köp görnüşi bolan başga bir güýji bar. Silikon önümleri üçin reňk gabat gelýänini nädip etmeli?Tonirlemegiň çözgüdi Usul eritmekdir ...
  Koprak oka
 • Silikon klawiaturalaryň önümçilik prosesi nähili?

  Silikon klawiaturalaryň önümçilik prosesi nähili?

  Elektron kompýuter, uzakdan dolandyryş ulgamy, telefon, simsiz telefon, elektrik oýnawaçlary ýaly silikon klawiaturalaryny ulanmak üçin köp sebit bar ... Onda silikon klawiaturalaryň önümçilik prosesi nähili?Birinjisi: çig mal 1. Esasy material: silikon ...
  Koprak oka
 • Silikon kauçuk aýagyň ulanylyşy näme?

  Silikon kauçuk aýagyň ulanylyşy näme?

  Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak boýunça täze materiallar milli ýaşyl ykdysadyýeti ösdürmek üçin möhüm pudaklardan biridir.Olar diňe bir köp amaly meseleler bilen üpjün etmän, eýsem durmuşda bize köp oňaýsyzlyklary hem çözýärler.Täze materiallaryň arasynda organiki silikon önümleri ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3