Plastiki sanjym galyplary

Plastiki sanjym galyplaýyş prosesi, çig malyň basyş, sanjym, sowatmak, prosesiň ýarym taýýar bölekleriniň belli bir görnüşiniň işleýşinden eremegine degişlidir.

Uly göwrümli bölekleri öndürmek üçin önümçilik prosesi.Adatça şol bir bölek yzygiderli müňlerçe ýa-da millionlarça gezek döredilýän köpçülikleýin önümçilik proseslerinde ulanylýar.

Plastiki sanjym galyplaýyş amallarymyz, 15 günüň içinde ýa-da ondanam az wagtyň içinde adaty prototipleri we ahyrky önümçilik böleklerini öndürýär.Tygşytly gurallary we çaltlaşdyrylan önümçilik sikllerini hödürleýän polat galyndy gurallaryny (P20 ýa-da P20 + Ni) ulanýarys.

Üstünlikleri

ýokary awtomatlaşdyrma

netijeli önümçilik

mukdar önümçiligi

Giňişleýin programma

toplastmassa görnüşleri

Tamamlamagy azaltmak

sagatönümleri

Smoothumşak önümler

üstüdyrnaçak ýok

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň