Senagat

Häzirki zaman siwilizasiýasynyň ösüşini sosial ösüşiň esasyny düzýän pudagyň ösüşinden aýryp bolmaz.

Senagatda silikon kauçuk

Senagat önümçiliginde köp maşyn we enjam ýokary takyk silikon kauçuk böleklere mätäç.JWT agyr enjamlar, elektrik gurallary, gurluşyk, köpçülikleýin tranzit we elektrik howpsuzlygy enjamlary we ş.m. hyzmatlary hödürleýär, silikon kauçuk bölekleriň islendik aýratynlyklary, çyzgylar ýa-da nusgalar berseňiz, önümleri siziň üçin düzüp bileris.

Senagat (2)
Senagat (3)

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň