Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

JWT rezin
Kompaniýa - umumy
Sitata we in Engineeringenerçilik
Mümkinçilikler
JWT rezin

Dizaýn meseläm bar bolsa, JWT Kauçuk meniň üçin näme edip biler?

Bilimli satuwlarymyza ýa-da in engineeringenerçilik bölümimize jaň etmekden çekinmäň.In engineenerlerimiziň dizaýn kömegi gerek bolsa, bize ýüz tutuň.

Täze taslamanyň üstünde işleýärin.JWT-den nusga alyp bilerinmi?

Hawa, prototipler we kiçi ylgawlar üçin tygşytly programma bar.Satuwlarymyz bilen gürleşmegiňizi haýyş edýäris.

JWT Kauçuk iň pes sargyt talaplary näme?

Bölümi öndürmeli bolanymyz üçin MOQ dürli önümlere baglydyr.

Men siziň desgalaryňyza seredip bilerinmi?

Hawa, bize baryp görmek ýa-da gözegçilik etmek üçin wagt bellemek üçin bize jaň ediň.Bu ýerde bolanyňyzda, önümçilik desgamyzy we Hil gözegçilik bölümimizi görkezmekden hoşal bolarys.

Sen nirede?

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Sýamen şäheri, Tong etraby, Lotus şäherçesi, Lianmei ikinji ýoly, 39-njy ýerde ýerleşýäris.

Siziň bilen nädip aragatnaşyk saklamaly?

Onlaýn habarlaşma formamyzda umumy soragnamany iberiň ýa-da +86 18046216971 belgä jaň ediň

Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, Hünärmenlerden soraň.Onlinehli onlaýn isleglerimize 24 sagadyň dowamynda jogap berýäris.

Kompaniýa - umumy

Işgärleriňizde inersenerleriňiz barmy?

Hawa.In engineenerimiziň rezin öndürmekde baý tejribesi bar.Şeýle hem, ähli işgärlerimiz, talaplaryňyza laýyk rezin materialy saýlamaga kömek etmek üçin degişli bilimlere we okuwlara eýe.

Näçe wagtlap iş bilen meşgullandyňyz?

JWT 2010-njy ýylda esaslandyryldy.

Şereketiňiz näçe uly?

JWT düýbünden 10 million (RMB) maýa goýdy we 6500 inedördül metr meýdany bar, 208 işgäri henizem dowam edýär ……

Iň pes sargyt näme?

Productshli önümler adaty edilendigi sebäpli, önümçiligiň ýa-da senetiň işlemegi mümkin bolsa, iň az sargyt mukdary talaplaryňyza görä mümkin boldugyça kesgitlenip bilner.

Material berýärsiňizmi?

Biz material üpjün ediji däl, ýöne önümleriňiz üçin iň amatly materialy saýlamaga kömek edip bileris.

Sitata nädip almaly?

Gözlegiňizi we suratyňyzy iberiňtech-info@jwtrubber.com , oem-team@jwtrubber.com ýa-da baryp görüňSitata bölümini soraňweb sahypamyz.

Kauçuk bölekleri haýsy görnüşleri bilen üpjün edýärsiňiz (meselem, ekstrudirlenen, galyp we ş.m.)?

Customörite galypdan ýasalan, ekstrudirlenen, kesilen we torna kesilen kauçuk bölekleri, şeýle hem plastmassa sanjym edýäris.

JWT üçin dürli materiallar haýsylar?

EPDM, neopren, silikon, nitril, butil, SBR, izopren (sintetiki tebigy rezin), Witon®, gaty we flexbile PVC we dürli görnüşli gubka kauçuk ýaly birnäçe dürli material bilen işleýäris.

Mümkin bolan iň takyk sitata almak üçin haýsy maglumat gerek?

Iň takyk sitata almak üçin size bermeli bolarsyňyz: mukdary, material aýratynlyklary, rezin böleginiň çyzgysy ýa-da beýany.

Sitata we in Engineeringenerçilik

Sitata almak prosesi nähili?
Gözden geçirmek üçin çap ýa-da bölümiňiziň nusgasyny bermegiňizi haýyş edýäris.Gurallaryň dizaýnyna kömek etmek üçin, çak edilýän mukdar talaplaryňyzy goşmagyňyzy haýyş edýäris.Material görkezilmedik bolsa, material kesgitlenmedik ýa-da näbelli bolsa, ulanyljak gurşawy suratlandyrmagyňyzy haýyş edýäris.

JWT adaty rezin bölegimiň dizaýnyna kömek edip bilermi?
JWT, başlangyç dizaýn tapgyrynda bölegi soňky tassyklamagyňyz bilen kömek edip biler.

Haýsy polimeriň ýa-da durometriň amaly üçin iň laýykdygyny bilmesem näme?
Biziň tejribämiz rezin galyplaýyş hünärmeni, amaly programmaňyza we durometr talaplaryňyza laýyk polimer kesgitlemäge kömek eder.

Gural talap edýän sargyt goýanymda öňdebaryjy wagt näçe?
Prototip gurallary üçin ortaça wagt 2-4 hepde.Önümçiligi gysmak gurallary üçin gurşun wagty 4-6 hepde.Kauçuk sanjym gurallarynyň ortaça önümçiligi 4-6 hepde.

JWT gurallaryň öňdebaryjy wagtyny talap edýän ýagdaýlaryň bolup biljekdigine düşünýär we müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gurallar dükanymyz bilen işleýäris.

Gurallarym Hytaýda öndürilýärmi?
JWT Hytaýda gurallaryň 100% -ini satyn alýar, bu bolsa müşderiniň dizaýnynyň üýtgemegine has çalt öňe saýlanmaga we has çalt jogap bermäge mümkinçilik berýär.

JWT-iň spart öňdebaryjy wagty näme?
Sargyt alnandan başlap, sargyt mukdaryna baglylykda bölekleriň köpüsi 3-4 hepdäniň içinde sargyt talaplaryňyza iberilip bilner.

Kauçuk galyplaýyş gurallary üçin pul tölänimden soň, gurallaryň eýesi kim?
Gurallar müşderimiziň dizaýnyna adatydyr we şonuň üçin töleg tölenenden soň emläk müşderilerimize degişlidir.

Kauçuk üçin metal baglanyşyk programmalary üçin JWT meniň metal komponentlerimi çeşme edip bilermi?
JWT zerur metal möhürlemek ýa-da mümkin boldugyça çalt goýmak üçin birnäçe üpjünçilik zynjyrlary bilen işleýär.

JWT meniň adaty reňk talaplaryma laýyk bolup bilermi?
JWT talap edilýän islendik reňk bilen gabat gelip biler.Rezin üpjün edijilerimiz bilen takyk reňk gabat gelmek üçin işleýäris.

Mümkinçilikler

Şereketiňiziň hil ulgamy ISO kepillendirilendirmi?

Biz buýsanýarys.ISO ülňülerine kepilnamamyz 2014-nji ýyldan bäri güýje girýär.

Kauçuk-metal baglanyşyk etmek ukybyňyz barmy?

Hawa.Häzirki wagtda üpjün edýän rezin-metaldan ýasalan bölekleriň ululyklary, diametri 1 dýuýmdan az - gaty uly - umumy uzynlygy 1 futdan köp.

Nusgalar we gurallar üçin esasy wagt näçe?

Gurallar we nusgalar üçin gurşun wagty, adatça, ekstrudirlenen nusga üçin 4-6 hepde, galyndy we nusgalar üçin 6-8 hepde bolýar.

Silikon sanjym arkaly edip boljak iň uly bölek agramy we ululygy haýsy?

Zawodymyz bolsa 500T enjamymyz bar.Öndürip bilýän silikon önümlerimiziň iň uly agramy 1,6 kg, iň uly ululygy 60mm.

Programmam üçin degişli polimer we durometri kesgitlemäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, tejribeli hünärmenler toparymyz, rezin ýa-da polimeriň degişli bölegini kesgitlemekde size kömek edip biler.

Gural satyn almak islämok, bölekleri nädip alyp bilerin?

Bölekleriň köpüsi täze gurallary talap eder.Has giňden ýaýran we gurallar eýýäm bar bolan rezin böleklerimiz bolup biler.Bu amalda size kömek etmek üçin işgärlerimiz bilen gürleşmeli bolarsyňyz.

Çekilen rezin bölekleriňize nähili çydamlylygy saklap bilersiňiz?

Rezin böleklerimiziň çydamlylygy belli bir ulanyşa bagly bolar.Programma kesgitlenenden soň degişli çydamlylygy sitata edip bileris.

Ölüm kesilen kauçuk böleklere haýsy çydamlylygy saklap bilersiňiz?

Programma baglylykda, kesilen kauçuk bölegiňize degişli çydamlylygy sitata edip bileris.

Işläp bilýän iň pes durometr haýsy?

Durometriň çäkleri zerur rezin böleginiň görnüşine bagly bolar: Ekstrudirlenen bölekler - 40 durometr, galyplanan bölekler - 30 durometr

Işläp bilýän iň ýokary durometr haýsy?

Durometriň çäkleri zerur rezin böleginiň görnüşine bagly bolar: Ekstrudirlenen bölekler - 80 durometr, galyplanan bölekler - 90 durometr

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň