Şertler

Https://www.jwtrubber.com web sahypasyna girmek bilen, bu hyzmat şertleri, ähli ulanylýan kanunlar we düzgünler bilen baglanyşykly bolmaga razylaşýarsyňyz we ýerli kanunlaryň berjaý edilmegine jogapkärdigiňiz bilen ylalaşýarsyňyz.Bu şertleriň haýsydyr biri bilen ylalaşmasaňyz, bu sahypany ulanmak ýa-da girmek gadagan.Bu web sahypasyndaky materiallar ulanylýan awtorlyk hukugy we söwda belligi kanunlary bilen goralýar.

Ygtyýarnamany ulanyň

a.Diňe şahsy, täjirçilik däl wagtlaýyn görmek üçin JWT web sahypasyndaky materiallaryň (maglumatlaryň ýa-da programma üpjünçiliginiň) bir nusgasyny wagtlaýyn göçürip almaga rugsat berilýär.Bu, adyň berilmegi däl-de, ygtyýarnamanyň berilmegi we şu ygtyýarnamanyň çäginde:

i.materiallary üýtgetmek ýa-da göçürmek;
ii.materiallary islendik täjirçilik maksatly ýa-da islendik köpçülige görkezmek üçin (täjirçilik ýa-da täjirçilik däl) ulanmak;
iii.JWT-iň web sahypasyndaky ähli programma üpjünçiligini dargatmak ýa-da tersine öwürmek;
iv.materiallardan islendik awtorlyk hukugyny ýa-da beýleki eýeçilik belliklerini aýyrmak;
v.materiallary başga adama geçirmek ýa-da materiallary başga serwerdäki "aýna".

b.Bu çäklendirmeleriň haýsydyr birini bozsaňyz, bu ygtyýarnama awtomatiki usulda ýatyrylýar we JWT tarapyndan islän wagtyňyz ýatyrylyp bilner.Bu materiallara seredişiňizi bes edeniňizden ýa-da bu ygtyýarnama ýatyrylansoň, göçürip alnan materiallary elektron ýa-da çap görnüşinde ýok etmeli.

Düşündiriş

a.JWT web sahypasyndaky materiallar “bolşy ýaly” berilýär.JWT hiç hili kepillik bermeýär, aňlatmaýar ýa-da göz öňünde tutulmaýar, şeýlelik bilen, kepillikleri ýa-da söwda şertlerini, belli bir maksat üçin fitnesi ýa-da intellektual eýeçiligiň bozulmazlygyny ýa-da hukuklaryň beýleki bozulmagyny çäklendirmezden, beýleki kepilliklerden boýun gaçyrýar we ýatyrýar.
b.Mundan başga-da, JWT web sahypasyndaky materiallaryň ulanylyşynyň takyklygy, ähtimal netijeleri ýa-da ygtybarlylygy barada hiç hili kepillik bermeýär ýa-da başga materiallara ýa-da bu sahypa bilen baglanyşykly islendik sahypalara degişlidir.

Çäklendirmeler

JWT ýa-da üpjün edijiler, JWT web sahypasyndaky materiallary ulanmak ýa-da ulanyp bilmezlik sebäpli ýüze çykan islendik zyýan üçin (çäklendirmesiz, maglumatlaryň ýa-da girdejiniň ýitmegi ýa-da iş kesilmegi sebäpli) jogapkärçilik çekmeli däldir. JWT ýa-da JWT ygtyýarly wekiline şeýle zyýanyň bolup biljekdigi barada dilden ýa-da ýazmaça habar berildi.Käbir ýurisdiksiýalar göz öňünde tutulan kepillikleriň çäklendirilmegine ýa-da tötänleýin ýa-da tötänleýin zyýan üçin jogapkärçiligiň çäklendirilmegine ýol bermeýändigi sebäpli bu çäklendirmeler size degişli bolup bilmez.

Materiallaryň takyklygy

JWT web sahypasynda peýda bolan materiallara tehniki, tipografiki ýa-da fotografiki ýalňyşlyklar girip biler.JWT web sahypasyndaky materiallaryň haýsydyr biriniň takyk, doly ýa-da häzirki bolandygyny kepillendirmeýär.JWT web sahypasyndaky materiallara islän wagtyňyz üýtgetmeler girizip biler.Şeýle-de bolsa, JWT materiallary täzelemek barada hiç hili wada bermeýär.

Salgylar

JWT web sahypasyna baglanan sahypalaryň hemmesini gözden geçirmedi we şunuň ýaly baglanyşykdaky sahypanyň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmedi.Islendik baglanyşygyň goşulmagy, sahypanyň JWT tarapyndan makullanmagyny aňlatmaýar.Şeýle baglanyşykdaky islendik web sahypasyny ulanmak ulanyjynyň töwekgelçiligidir.

Üýtgetmeler

JWT web sahypasy üçin bu hyzmat şertlerine islän wagtyňyz täzeden seredip biler.Bu web sahypasyny ulanmak bilen, şu hyzmat şertleriniň häzirki wersiýasy bilen baglanyşykly bolmaga razy bolýarsyňyz.

Dolandyryş kanuny

Bu şertler Hytaýyň kanunlaryna laýyklykda dolandyrylýar we düşündirilýär we siz şol ştatyň ýa-da ýerleşýän kazyýetiň ýeke-täk ýurisdiksiýasyna dolulygyna boýun egýärsiňiz.

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň