JWT IŞ

JWT-de ÖNÜMLER NOWDIP ýasalýar?

Silikon garyşyk ussahanasy

Adatça, bu biziň ilkinji ädimimizdir.
Bu freze enjamy, dürli görnüşli silikon materiallaryny garyşdyrmak üçin ulanylýar, dürli önüm öndürijiligine, mysal üçin reňkler we gatylyk.Islän reňkiňiz mümkin, 20 ~ 80 kenardan gatylyk, talaplaryňyza bagly.

EZ5A0050

JWT gysyş rezin galyplary

Kauçuk wulkanizasiýa galyplary

Kebşirleýiş ussahanasynda 18 sany wulkanizasiýa galyplaýyş enjamy (200-300T) bar.
Silikon materialyny ideýa önümleriniň görnüşine öwürmek üçin bu örän möhüm ädimdir.Çylşyrymly we dürli görnüşli bölekleri öndürip biler, diňe bir Silikon ýa-da Kauçuk materiallary ýasamak üçin däl-de, müşderiniň çyzgylaryna bagly, Plastmassa ýa-da Metaly Silikon bilen birleşdirip bilersiňiz, islendik dizaýn mümkin.

LSR (Suwuk SIlikon rezin) galyplaýjy maşyn

Suwuk silikon galyplaýjy maşyn ýokary takyk silikon önümlerini öndürip biler.Önümi 0.05mm aralygynda dolandyryp bolýar.Barrelden galyplara çenli silikon material, ähli önümçilik prosesiniň hapalanmazlygyny üpjün etmek üçin adam gatyşmazdan.
Enjam lukmançylyk, elektronika we hammam önümçiligi pudagynda ulanylýan önümleri öndürip biler.

EZ5A0050

Plastiki sanjym ussahanasy

Plastiki sanjym ussahanasy

Sanjym galyplary, plastmassa önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.
Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy we mehaniki golly 10 sany sanjym galyplaýyş enjamy bar, materiallar berip biler we taýýar önümi awtomatiki çykaryp biler.90T-dan 330T-a çenli maşyn modeli.

Awto-pürküji ussahanasy

Spreý boýag ussahanasy Arassa otag.
Püskürilenden soň önümler göni çörek bişirmek üçin 18m IR hataryna girer, şondan soň önüm gutardy.

EZ5A0050

JWT-de lazer ýasamak ussahanasy

Lazer bilen örtmek ussahanasy

Ekranda çap etmek, çap etmek usuly bolup, ol ýerde syýa substrata geçirmek üçin ulanylýar, blokirleme ýazgysy bilen syýa geçip bolmaýan ýerlerden başga.Pyçak ýa-da gysgyç açyk mesh aperturalaryny syýa bilen doldurmak üçin ekranyň üstünden süýşürilýär we tersine urmak ekranyň kontakt çyzygy boýunça wagtlaýyn substrata degmegine sebäp bolýar.

Ekrany çap etmek ussahanasy

Silikon kauçuk klawiaturalaryň köplenç yşyklandyryşyň täsirini ýokarlandyrmak üçin lazer bilen örtülendigini bellemelidiris.Lazer bilen işlemek bilen, ýokarky gatlagyň belli ýerlerinden boýagy saýlap eritmek we aýyrmak üçin ýokary güýçli lazer ulanylýar.Boýag aýrylandan soň, yşyklandyryş şol ýerdäki klawiaturany yşyklandyrar.

Ekrany çap etmek
Synag we ölçeg

Synag laboratoriýasy

Synag, önümlerimiziň spesifikasiýa degişlidigine we müşderileriň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin esasy faktor, IQC, IPQC, OQC döwründe çig mal, ilkinji galyndy önümi, orta we ahyrky önüm önümlerini barlarys.

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň