Suwuk silikon galyplary

LSR (suwuk silikon kauçuk), iki komponentli suwuk material bolup, ýokary durnuklylyk we aşa yssy howa we sowuklyga garşy durmak ukyby bolan ýokary arassa platina bilen bejerilen silikondyr, gaty isleg bildirilýän ýerlerde önümçilik üçin amatlydyr. ýokary hilli üçin.

Materialyň termosetting häsiýeti sebäpli, suwuk silikon sanjym galyplary intensiw paýlaýjy garyşyk ýaly ýörite bejergini talap edýär, şol bir wagtyň özünde materialy gyzdyrylan boşluga sokulmanka we wulkanizasiýa edilmezden ozal pes temperaturada saklaýar.

Üstünlikleri

Toparlaryň durnuklylygy

(ulanmaga taýýar material)

Amalyň gaýtalanmagy

Göni sanjym

(galyndy ýok)

Gysga aýlaw wagty

Yşyksyz tehnologiýa

(gabyk ýok)

Awtomatlaşdyrylan amal

Awtomatlaşdyrylan demolding ulgamlary

Durnukly hil

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň